اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/31
کل خالص ارزش دارائی ها 1,382,956,037,196 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 986,559 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 994,096 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 987,356 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,401,797

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/02

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان هدف

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان هدف

مدیران سرمایه گذاری:

محمد شوريابي، رضا حشمتي شربياني، عباسعلي حقاني نسب

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

enamad