Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. همچنین در طول عمر صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود :

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول و بازار دوم فرابورس و "واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداقل ٧٠%از دارایی های صندوق
٢ - سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر
١ - ٢ پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر ١٠% از دارایی های صندوق
٢ - ٢ پذیرفته شده دربازار اول و بازار دوم فرابورس حداكثر ٥% از دارایی های صندوق
٣ - سهام و حق تقدم سهام و "واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر ٣٠% از دارایی های صندوق
٤ - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس حداكثر ٢٠% از دارایی های صندوق
٥ - سهام و حق تقدم سهام و "واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم سهام و "واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره از طرف یک ناشر
٦ - واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق

رعایت نصاب بند١% جدول فوق در ٦٠% روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ٢ جدول فوق تا ١٥% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان