اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/17
کل خالص ارزش دارائی ها 1,268,124,528,433 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 989,209 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 996,746 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 990,055 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,281,958

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/05/02

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان هدف

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي فراز مشاور ديلمي

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان هدف

مدیران سرمایه گذاری:

محمد شوريابي، عباسعلي حقاني نسب، عليرضا تهراني

حسابرس:

موسسه حسابرسي وانيا نيك تدبير

enamad