جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 21,603 24.39 130,338 19.67 200,550 21.07 221,479 21.97
اوراق مشارکت 62,007 70 505,614 76.29 709,287 74.52 776,491 77.03
سپرده بانکی 6,771 7.64 17,466 2.64 25,212 2.65 4,893 0.49
وجه نقد 203 0.23 1,789 0.27 5,030 0.53 30 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -2,098 -2.37 7,580 1.14 11,678 1.23 5,094 0.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,839 17.88 101,212 15.27 152,338 16.01 162,803 16.15