جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 51,091 19.37 289,034 17.83 359,700 17.39 329,655 16.24
اوراق مشارکت 194,571 73.77 1,189,432 73.37 1,572,476 76.01 1,568,825 77.27
سپرده بانکی 12,973 4.92 79,481 4.9 58,447 2.83 7,335 0.36
وجه نقد 184 0.07 151 0.01 77 0 30 0
واحد صندوق 447 0.17 3,970 0.24 11,661 0.56 15,675 0.77
گواهی سپرده کالایی 3,828 1.45 29,200 1.8 28,671 1.39 29,782 1.47
سایر دارایی ها 671 0.25 29,836 1.84 37,857 1.83 79,009 3.89
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 29,965 11.36 194,214 11.98 296,385 14.33 269,896 13.29