دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت سبدگردان هدف 1,020 %51.00
2 شركت كارگزاري توسعه معاملات کیان 980 %49.00