جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 91,672 15.86 138,632 12.4 123,163 9.59 122,593 9.44
اوراق مشارکت 416,022 71.96 793,960 71 695,114 54.13 658,452 50.7
سپرده بانکی 40,292 6.97 141,777 12.68 377,118 29.37 507,938 39.11
وجه نقد 1,627 0.28 24,586 2.2 72,123 5.62 30 0
واحد صندوق 14,760 2.55 1,489 0.13 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 6,028 1.04 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 7,696 1.33 17,766 1.59 16,550 1.29 9,660 0.74
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 71,292 12.33 138,632 12.4 123,163 9.59 122,593 9.44